Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/819
Title: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao, Phú Thọ
Authors: Lê, Anh Văn
Advisor: Lê, Kim Việt
Keywords: Đổi mới;Tổ chức;Hoạt động;Ủy ban nhân dân;Lâm Thao;Phú Thọ
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn Luận giải làm rõ hơn quan niệm, vai trò, đặc điểm và những yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND huyện Lâm Thao, Phú Thọ giai đoạn hiện nay; Đánh giá đúng thực trạng tổ chức và hoạt động của UBND huyện Lâm Thao, Phú Thọ, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm trong đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND huyện Lâm Thao, Phú Thọ; Xác định phương hướng và đề xuất những giải pháp chủ yếu đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND huyện Lâm Thao, Phú Thọ hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/819
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Anh Van.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.