Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8165
Title: Quản trị quảng bá thương hiệu du lịch Hạ Long của Tỉnh Quảng Ninh thông qua các hoạt động tổ chức sự kiện
Authors: Nguyễn Thị Vân
Advisor: PGS, TS. Đỗ Chí Nghĩa
Keywords: Quản trị;Quảng bá;Thương hiệu;Du lịch;Hạ Long;Quảng Ninh
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống lý thuyết về truyền thông và quản trị quảng bá thương hiệu, luận văn sẽ phân tích và làm rõ thực trạng các hoạt động truyền thông của tỉnh Quảng Ninh đến việc quản trị quảng bá hình ảnh của du lịch Hạ Long thông qua các hoạt động sự kiện. Từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao công tác quản trị truyền thông của địa phương, góp phần nâng cao thương hiệu du lịch Hạ Long.
Description: 119 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8165
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Van.pdf2.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.