Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/815
Title: Huyện ủy Thường Tín, thành phố Hà Nội lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiện nay
Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng
Advisor: Trương, Ngọc Nam
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;Thường Tín;Huyện ủy;Lãnh đạo;Hà Nội
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn khái quát một số vấn đề lý luận về chuyển dịch CCKT và Đảng lãnh đạo chuyển dịch CCKT;Khảo sát, nghiên cứu thực trạng quá trình lãnh đạo chuyển dịch CCKT của Huyện uỷ Thường Tín từ năm 2005 đến năm 2013, chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra; Đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu để tăng cường sự lãnh đạo của Huyện uỷ Thường Tín đối với chuyển dịch CCKT trên địa bàn huyện đến năm 2020.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/815
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Thi Thu Hang.pdf694.34 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.