Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/814
Title: Đảng bộ xã lãnh đạo xây dựng nông thôn mới ở huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Đỗ, Anh Điệp
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Đảng bộ;Lãnh đạo;Nông thôn;Phúc Thọ;Hà Nội
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn Làm rõ cơ sở lý luận về nội dung Đảng lãnh đạo xây dựng NTM và vai trò của Đảng bộ xã trong lãnh đạo xây dựng NTM; nội dung, phương thức lãnh đạo xây dựng NTM của đảng bộ xã và sự cần thiết phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ xã đối với việc xây dựng NTM ở nước ta hiện nay;Khảo sát, phân tích, đánh giá đúng thực trạng sự lãnh đạo của Đảng bộ xã đối với nhiệm vụ xây dựng NTM ở các xã trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội và rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra;Xác định phương hướng và đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo xây dựng NTM của Đảng bộ xã ở huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/814
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Anh Diep.pdf733.71 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.