Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8126
Title: Xuất bản sách kinh điển ở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật hiện nay
Authors: Phạm Diệu Thu
Advisor: PGS, TS. Trần Văn Hải
Keywords: Xuất bản;Sách điện tử;Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ các khái niệm cơ bản, thể loại sách kinh điển lý luận chính trị, nguyên tắc biên tập - xuất bản sách kinh điển lý luận chính trị của Đảng ta và những tiêu chí đánh giá chất lượng và hiệu quả sách kinh điển lý luận chính trị; Khái quát thực trạng hoạt động xuất bản sách kinh điển lý luận chính trị của Nhà xuất bản từ năm 2013 đến nay; Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động xuất bản sách kinh điển lý luận chính trị của Nhà xuất bản hiện nay.
Description: 140 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8126
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Dieu Thu.pdf2.03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.