Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8125
Title: Quản lý hoạt động xuất bản sách của Nhà xuất bản Phụ nữ hiện nay
Authors: Nguyễn, Thu Giang
Advisor: Phạm, Văn Thấu
Keywords: Quản lí;Xuất bản;Sách;Nhà xuất bản Phụ nữ
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở tìm hiểu vai trò, nội dung của quản lý hoạt động xuất bản sách, luận văn tập trung giới thiệu một số nét khái quát về Nhà xuất bản Phụ nữ và hệ thống quản lý sản xuất, kinh doanh đối với xuất bản sách tại đây. Ngoài ra, luận văn còn đi sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng của quản lý hoạt động sách trong những năm qua tại Nhà xuất bản Phụ nữ, đồng thời đưa ra những đánh giá, nhận định tình hình quản lý, đề xuất những phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường, thúc đẩy có hiệu quả hoạt động này.
Description: 117 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8125
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thu Giang.pdf2.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.