Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8124
Title: Quản lý hoạt động xuất bản sách của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Giang
Advisor: PGS, TS. Trần Văn Hải
Keywords: Quản lí;Xuất bản;Sách;Nhà Xuất bản Quân đội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn tập trung làm rõ những vấn đề lý luận của quản lý sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản; đánh giá thực trạng của hoạt động này trong những năm qua của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra những phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân hiện nay.
Description: 109 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8124
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Giang.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.