Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8123
Title: Quản lý nhà nước về phát hành xuất bản phẩm điện tử trên địa bàn Hà Nội hiện nay
Authors: Hoàng Anh
Advisor: PGS, TS. Đỗ Thị Quyên
Keywords: Quản lí nhà nước;Phát hành;Xuất bản phẩm điện tử;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ những vấn đề lý luận về phát hành xuất bản phẩm điện tử và quản lý nhà nước về phát hành xuất bản phẩm điện tử; Khảo sát thực trạng quản lý nhà nước về phát hành xuất bản phẩm điện tử trên địa bàn Hà Nội hiện nay; Phân tích, đánh giá những thành tựu, hạn chế tồn tại và nguyên nhân trong công tác quản lý nhà nước về phát hành xuất bản phẩm điện tử, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phát hành xuất bản phẩm điện tử nói chung và trên địa bàn Hà Nội nói riêng
Description: 113 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8123
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Anh.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.