Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8114
Title: Tổ chức sản xuất ảnh về đồng bào dân tộc thiểu số trên Báo điện tử Dantocmiennui.vn
Authors: Phùng Nam Sương
Advisor: TS. Đinh Thị Xuân Hòa
Keywords: Tổ chức sản xuất;Ảnh báo chí;Đồng bào dân tộc thiểu số;Báo điện tử
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống các lý luận về ảnh, ảnh báo chí trên báo điện tử; quan điểm của Đảng, Nhà nước, chính sách của Pháp luật đối với dân tộc thiểu số, luận văn khái quát thực trạng việc tổ chức sản xuất ảnh về đồng bào dân tộc thiếu số trên Báo điện tử Dantocmiennui.vn, chỉ ra thành công, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế; từ đó kiến giải các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng việc tổ chức sản xuất ảnh về đồng bào dân tộc thiểu số trên Báo điện tử Dantocmiennui.vn. trong thời gian tới.
Description: 124 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8114
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Phát thanh Truyền hình và BMĐT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phung Nam Suong.pdf4.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.