Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8098
Title: Kinh tế tư nhân trong ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay
Authors: Trần, Thị Nga
Advisor: PGS.TS Ngô, Quang Minh
Keywords: Kinh tế tư nhân;Nông nghiệp;Thanh Hóa
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã được phân tích, nghiên cứu đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển KTTN trong ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.
Description: 115 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8098
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Nga.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.