Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8097
Title: Giảm nghèo bền vững ở tỉnh Hà Giang hiện nay
Authors: Phạm, Thị Hiền
Advisor: TS Trần Thị Ngọc Minh
Keywords: Giảm nghèo bền vững;Hà Giang
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về giảm nghèo bền vững, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng giảm nghèo ở tỉnh Hà Giang hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững ở tỉnh Hà Giang trong thời gian tới.
Description: 102 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8097
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thi Hien.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.