Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8096
Title: Nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm Cường Hiếu
Advisor: TS. Lê Thị Thúy
Keywords: Nợ xấu ngân hàng;Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nợ xấu, từ đó đánh giá thực trạng nợ xấu và các biện pháp xử lý nợ xấu tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam. Qua đó đề xuất các giải pháp nhằm xử lý nợ xấu trong thời gian tới.
Description: 108 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8096
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Cuong Hieu.pdf1.88 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.