Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8095
Title: Năng suất lao động ngành nông nghiệp của Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Hương Cúc
Advisor: TS Cao Quang Xứng
Keywords: Năng suất lao động;Nông nghiệp;Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở lý luận, thực tiễn về năng suất lao động ngành nông nghiệp và qua đánh giá thực trạng năng suất lao động ngành nông nghiệp của Việt Nam trong thời gian qua, luận văn nhằm đưa ra phương hướng, đề xuất một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao năng suất lao động ngành nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiệu quả và bền vững.
Description: 106 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8095
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Huong Cuc.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.