Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8094
Title: Hoàn thiện chính sách tiền lương ở Việt Nam tiếp cận từ lý luận tiền công của C.Mác
Authors: Nguyễn, Hồng Nhung
Advisor: TS. Đồng Văn Phường
Keywords: Chính sách;Tiền Lương;Việt Nam;Tiền công
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ khái niệm, bản chất, cấu trúc, hình thức, chức năng của tiền lương và các căn cứ để đánh giá chính sách tiền lương; Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách tiền lương hiện nay ở Việt Nam; Đề xuất giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện chính sách tiền lương hiện nay.
Description: 125 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8094
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Hong Nhung.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.