Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8093
Title: Nguồn nhân lực dân tộc thiểu số để giảm nghèo ở miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay
Authors: Lương Thị Việt Yến
Advisor: TS. Lê Thị Thúy
Keywords: Nguồn nhân lực;Dân tộc thiểu số;Giảm nghèo;Miền núi phía Bắc;Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Phân tích tìm ra các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển NNL DTTS với giảm nghèo ở MNPB Việt Nam trong những năm gần đây, thời kỳ chịu tác động lớn của quá trình hội nhập và công nghiệp hóa. Tập trung đánh giá thực trạng phát triển NNL DTTS với giảm nghèo ở MNPB Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm góp phần phát triển NNL DTTS ở MNPB Việt Nam nhằm giảm nghèo ở vùng này.
Description: 139 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8093
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luong Thi Viet Yen.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.