Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8090
Title: Dịch vụ vận tải ngành đường sắt Việt Nam hiện nay
Authors: Đới, Sỹ Mạnh
Advisor: TS. Trần Thị Ngọc Minh
Keywords: Dịch vụ;Vận tải;Đường sắt;Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận về dịch vụ vận tải đường sắt. Phân tích, đánh giá thực trạng dịch vụ vận tải đường sắt Việt Nam giai đoạn 2010 - 2018 và đề xuất các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm phát triển dịch vụ vận tải ngành đường sắt Việt Nam trong thời gian tới.
Description: 113 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8090
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doi Sy Manh.pdf2.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.