Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8088
Title: Huyện ủy Kim Động, tỉnh Hưng Yên lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới hiện nay
Authors: Vương, Thị Thúy
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Huyện ủy;Kim Động;Hưng Yên;Lãnh đạo;Tổ chức chính trị xã hội;Nông thôn mới
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và qua nghiên cứu thực tiễn huyện ủy Kim Động, tỉnh Hưng Yên lãnh đạo các tổ chức CT-XH tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2011-2019, đề tài đề xuất phương hướng, những giải pháp chủ yếu và nhằm tăng cường sự lãnh đạo của huyện ủy Kim Động đối với các tổ chức CT-XH trên địa bàn huyện tham gia xây dựng NTM trong thời gian tới.
Description: 128 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8088
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vuong Thi Thuy.pdf2.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.