Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8087
Title: Bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay
Authors: Trần, Thị Thúy
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Bồi dưỡng;Công chức;Cấp xã;Thái Nguyên
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay, luận văn đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh Thái Nguyên thời gian tới.
Description: 105 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8087
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Thuy.pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.