Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8076
Title: Giáo trình lý luận văn học
Authors: Hoàng, Minh Lường
Nguyễn, Huy Bỉnh
Trần, Thị Hồng Hoa
Keywords: Giáo trình;Lí luận văn học
Issue Date: 2019
Publisher: H : Văn học
Abstract: Trình bày hệ thống tri thức lý luận văn học bao gồm: Văn học là hình thái ý thức thẩm mỹ; văn học - nghệ thuật ngôn từ; chức năng văn học; tác phẩm văn học - chỉnh thế trung tâm của hoạt động văn học; đề tài, chủ đề và tư tưởng của tác phẩm văn học; kết cấu tác phẩm văn học; ngôn từ nghệ thuật trong tác phẩm văn học...
Description: 437 tr,- Tái bản lần thứ 1 có chỉnh lý, bổ sung
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8076
ISBN: 9786049760624
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
giáo trình lý luận văn học.pdf10.52 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.