Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8068
Title: Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân hiện nay
Authors: Ngô, Thị Thúy Huyền
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Giáo dục;Đạo đức cách mạng;Cán bộ;Đảng viên;Đảng bộ;Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và đánh giá thực trạng GDĐĐCM đối với cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Học viện CSND hiện nay, luận văn xác định phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Đảng bộ Học viện CSND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.
Description: 127 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8068
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo Thi Thuy Huyen.pdf2.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.