Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8054
Title: Vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hạnh
Advisor: TS. Trần Thị Hòe
Keywords: Phòng chống;Bạo lực gia đình;Việt Nam
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở phương pháp luận triết học, luận văn tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của vấn đề bạo lực gia đình; đi sâu phân tích và khái quát hoá thực trạng bạo lực gia đình trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp, kiến nghị chủ yếu nhằm phòng, chống bạo lực gia đình ở nước ta trong thời gian tới.
Description: 118 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8054
Appears in Collections:LV chuyên ngành Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Ngoc Hanh.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.