Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8053
Title: Vai trò của nhà nước trong thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Linh
Advisor: PGS, TS. Nguyễn, Chí Hiếu
Keywords: Nhà nước;Công bằng xã hội;Việt Nam
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ vấn đề lý luận về công bằng xã hội, vai trò của Nhà nước trong thực hiện công bằng xã hội nói chung và và thực trạng việc thực hiện vai trò đó của Nhà nước ở Việt Nam nói riêng; từ đó, đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước trong thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam thời gian tới.
Description: 109 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8053
Appears in Collections:LV chuyên ngành Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Linh.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.