Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8050
Title: Quản trị hoạt động truyền thông quảng bá nghệ thuật biểu diễn truyền thống của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Authors: Hoàng Lê Hồng
Advisor: TS. Phạm Hải Chung
Keywords: Quản trị thông tin;Truyền thông;Quảng bá;Biểu diễn;Bộ Văn hóa thể thao và du lịch
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở phân tích và tổng hợp các cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng quản trị hoạt động truyền thông quảng bá NTBDTT của Bộ VHTT-DL tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao quản trị hoạt động truyền thông quảng bá không chỉ trong công tác bảo tồn và phát triển NTBDTT mà còn góp phần phát huy, giới thiệu tinh hoa văn hóa nghệ thuật dân tộc.
Description: 117 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8050
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Le Hong.pdf3.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.