Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/805
Title: Công tác phát hành sách lý luận chính trị ở nước ta hiện nay (qua khảo sát một số nhà xuất bản trên địa bàn Hà Nội)
Authors: Lê, Thị Liên
Advisor: Lê, Thị Hoài Thanh
Keywords: Công tác;Phát hành sách;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Qua việc tìm hiểu thực trạng công tác phát hành sách lý luận chính trị ở một số nhà xuất bản trên địa bàn Hà Nội, luận văn làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn của công tác phát hành sách lý luận chính trị ở nước ta hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác phát hành sách lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/805
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Lien.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.