Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8036
Title: Công tác tư tưởng và vấn đề đào tạo cán bộ làm công tác tư tưởng : Sách chuyên khảo
Authors: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Công tác tư tưởng;Cán bộ
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Chính trị quốc gia
Abstract: Trình bày khái niệm về tư tưởng,công tác tư tưởng,tính khoa học và phương thức hoạt động của công tác tư tưởng cùng một số vấn đề về phẩm chất năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng thông qua thực tiễn đào tạo đội ngũ này ở Học viện Báo chí và tuyên truyền
Description: 258tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8036
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. công tác tư tuởng và vấn đề đào tạo cán bộ.pdf5.6 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.