Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8007
Title: Quản lý hoạt động tác nghiệp của phóng viên thời sự ở Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh - từ góc nhìn quản lý báo chí
Authors: Nguyễn Thu Chung
Advisor: TS. Đinh Thị Xuân Hòa
Keywords: Quản lí;Tác nghiệp;Phòng viên;Trung tâm truyền thông;Quảng Ninh;Báo chí
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết và thực tiễn, luận văn nghiên cứu, dựng lên một bức tranh toàn diện, khái quát về thực trạng, làm rõ những thành công, hạn chế trong quản lý hoạt động tác nghiệp của phóng viên Thời sự Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh hiện nay từ góc nhìn quản lý báo chí; từ đó kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý hoạt động phóng viên Thời sự ở Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh trong thời gian tới.
Description: 139 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8007
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thu Chung.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.