Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8000
Title: Sử dụng mạng xã hội trong quản trị truyền thông của Viettel
Authors: Nguyễn, Thị Hoa
Advisor: PGS.TS Nguyễn Thành Lợi
Keywords: Mạng xã hội;Quản trị truyền thông;Viettel
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số khái niệm công cụ, xây dựng khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu, luận văn nghiên cứu thực trạng việc sử dụng mạng xã hội để quản trị truyền thông tại Viettel hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của việc sử dụng mạng xã hội trong quản trị truyền thông tại Viettel.
Description: 115 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8000
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Hoa.pdf4.74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.