Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/799
Title: Ứng dụng mạng xã hội (Facebook) trong việc quảng bá thương hiệu doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam
Authors: Phan, Thị Thu Ngân
Advisor: Nguyễn, Thành Lợi
Keywords: Ứng dụng;Mạng xã hội;Quảng bá;Thương hiệu;Doanh nghiệp;Công nghệ thông tin;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý thuyết, luận văn đưa ra cái nhìn tổng quan về thực trạng việc ứng dụng mạng xã hội Facebook trong hoạt động quảng bá thương hiệu của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam; thông qua nghiên cứu việc ứng dụng mạng xã hội Facebook trong quảng bá thương hiệu trong nước và quốc tế, luận văn đề xuất những giải pháp ứng dụng mạng xã hội Facebook trong truyền thông một cách hiệu quả tại các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT nói riêng.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/799
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Thi Thu Ngan.pdf1.81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.