Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7984
Title: Quản lý thông tin về phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát báo nhandan.com.vn, qdnd.vn, hanoimoi.com.vn từ tháng 01/2019 đến tháng 3/2020)
Authors: Lê, Thị Thúy
Advisor: TS. Đinh Thị Xuân Hòa
Keywords: Quản lí;Thông tin;Phòng chống;Diễn biến hòa bình;Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến quản lý thông tin về phòng, chống DBHB trên báo mạng điện tử, luận văn tập trung khảo sát thực trạng việc quản lý thông tin về phòng, chống DBHB trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay thông qua khảo sát ba tờ báo mạng điện tử: nhandan.com.vn, qdnd.vn, hanoimoi.com.vn; chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong công tác quản lý; từ đó đề xuất giải pháp hợp lý nhằm tăng cường công tác quản lý thông tin về phòng, chống DBHB trên báo mạng điện tử nói chung và ở 3 tờ báo mạng điện tử khảo sát nói riêng trong thời gian tới.
Description: 125 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7984
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Phát thanh Truyền hình và BMĐT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Thuy.pdf1.75 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.