Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/798
Title: “Quan hệ nhà đầu tư" của các công ty đại chúng tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thu Hương
Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Nam
Keywords: Nhà đầu tư;Quan hệ;Công ti;Đại chúng;Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Tác giả đưa ra một lý luận đầy đủ về Quan hệ nhà đầu tư (từ khái niệm, vai trò, các nhóm công chúng và các hoạt động cơ bản…), đặc biệt, lý luận này phải mang tính cập nhật và phù hợp với bối cảnh nền tài chính trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, bởi Quan hệ nhà đầu tư là một ngành năng động, luôn cần hoàn thiện để phù hợp với đặc điểm của thị trường tài chính luôn biến động không ngừng và xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế diễn ra mạnh mẽ; nghiên cứu các số liệu của thị trường và các công ty tiên phong trong hoạt động này. Đồng thời tác giả cũng đưa ra xu hướng của hoạt động Quan hệ nhà đầu tư tại Việt Nam trong những năm tới và những giải pháp để nâng cao hiệu quả của hoạt động này tại các công ty đại chúng ở Việt Nam.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/798
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thu Huong.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.