Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7966
Title: Quản lý hoạt động phòng cháy, chữa cháy ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của Công an huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Dũng
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Quản lí;Phòng cháy chữa cháy;Công an;Quốc Oai;Hà Nội
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động PCCC ở các KCN, CCN của Công an huyện Quốc Oai; đánh giá thực trạng và đề xuất một số phương hướng, giải pháp tăng cường quản lý hoạt động PCCC ở các KCN, CCN của Công an huyện Quốc Oai.
Description: 104 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7966
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Dung.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.