Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/796
Title: Ứng dụng quan hệ công chúng trong kinh doanh vận tải của Tập đoàn Mai Linh
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Ứng dụng;Quan hệ công chúng;Kinh doanh;Vận tải;Tập đoàn Mai Linh
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về QHCC nói chung, trong doanh nghiệp nói riêng, những vấn đề cơ bản về ứng dụng QHCC trong kinh doanh vận tải bẳng taxi; phân tích, đánh giá thực trạng kinh doanh VTHKCC bằng taxi tại tập đoàn Mai Linh trong 2 năm; đưa ra phương hướng, khuyến nghị giải pháp ứng dụng QHCC trong KDVTHKCC bằng taxi tại tập đoàn Mai Linh
URI: http://hdl.handle.net/123456789/796
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Huong.pdf1.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.