Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7934
Title: Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững ở huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá hiện nay
Authors: Lê, Hồng Sơn
Advisor: PGS, TS. Lưu Văn An
Keywords: Chính sách;Giảm nghèo;Quan Hóa;Thanh Hóa
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số những vấn đề lý luận chung, khảo sát và đánh giá việc thực hiện chính sách GNBV trên địa bàn huyện Quan Hoá, tác giả Luận văn đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn chính sách GNBV ở huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá trong thời gian tới.
Description: 143 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7934
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Hong Sơn.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.