Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7930
Title: Quản lý hoạt động in ấn xuất bản phẩm của thành phố Hà Nội
Authors: Vương, Ngọc Hải
Advisor: PGS, TS. Đường Vinh Sường
Keywords: Quản lí;In ấn;Xuất bản phẩm;Hà Nội
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn trước làm rõ thực trạng Quản lý hoạt động in xuất bản phẩm của thành phố Hà Nội hiện nay. Đồng thời, luận văn đề xuất một số giải pháp đấu tranh, giảm thiểu và ngăn chặn việc in lậu sách trên địa bàn trong thời gian tới.
Description: 97 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7930
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vuong Ngoc Hai.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.