Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/793
Title: Hoạt động quan hệ công chúng của các trường đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Hà Ngân
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Hoạt động;Quan hệ công chúng;Trường đại học công lập;Hà Nội
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn nghiên cứu một cách tổng hợp, khái quát hóa lý thuyết về quan hệ công chúng và quan hệ công chúng trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể là trong hệ thống trường đại học công lập; Khảo sát các dạng hoạt động cơ bản của QHCC và làm rõ thực trạng thực hoạt động QHCC tại các trường đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội mà người viết chọn nghiên cứu cụ thể đó là Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Báo chí Tuyên truyền (nghiên cứu đối tượng, mục đích, thông điệp, công cụ, phương pháp, cách thức, kết quả cũng như nhữngyếu tố khách quan và chủ quan đem đến thuận lợi hay khó khăn trong quá trình thực hiện); Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho các hoạt động Quan hệ công chúng tại các trường đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung
URI: http://hdl.handle.net/123456789/793
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Ha Ngan.pdf2.72 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.