Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7918
Title: Vai trò của Nhà nước trong việc giải quyết xung đột xã hội ở Việt Nam hiện na
Authors: Lê, Thị Thảo
Advisor: GS.TS. Trần Phúc Thăng
PGS, TS. Trần Hải Minh
Keywords: Nhà nước;Xung đột xã hội;Giải quyết;Việt Nam
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở phân tích một số vấn đề lý luận về XĐXH và thực chất vai trò của Nhà nước Việt Nam trong việc giải quyết các XĐXH ở thời kỳ đổi mới, luận án đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước Việt Nam trong việc giải quyết các XĐXH trong giai đoạn mới.
Description: 172 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7918
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Thao.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.