Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7911
Title: Quan điểm của John Stuart Mill về tự do và ý nghĩa của nó đối với việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Xiêm
Advisor: PGS.TS. Đặng Hữu Toàn
PGS.TS. Tường Duy Kiên
Keywords: Quan điểm;John Stuart Mill;Tự do;Quyền con người;Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Từ góc độ triết học, làm rõ quan điểm của J.S.Mill về tự do với tư cách quyền của con người để trên cơ sở đó, chỉ ra và luận giải ý nghĩa của quan điểm này đối với việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay.
Description: 204 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7911
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Xiem.pdf5.24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.