Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7907
Title: Xây dựng đời sống mới ở nông thôn Hà Nội hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Advisor: Doãn, Thị Chín
Keywords: Xây dựng;Đời sống mới;Nông thôn;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Phân tích làm rõ các khái niệm liên quan đến đời sống mới; Chỉ ra những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đời sống mới; Đánh giá thực trạng việc xây dựng đời sống mới ở nông thôn Hà Nội hiện nay; Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đời sống mới ở nông thôn Hà Nội hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Description: 140tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7907
Appears in Collections:LV chuyên ngành Hồ Chí Minh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Trung Kien.pdf1.79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.