Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7903
Title: Quản lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre hiện nay
Authors: Bùi, Thị Bé Mười
Advisor: Trần, Quang Hiển
Keywords: Quản lí;Giáo viên;Bến Tre
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Một là, làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên THPT; Hai là, khảo sát thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên THPT ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre hiện nay; Ba là, phân tích phương hướng và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên THPT ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre trong thời gian tới.
Description: 111tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7903
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Thi Be Muoi.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.