Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/79
Title: Biên tập các loại sách chuyên ngành (Tập 1: Biên tập sách lý luận, chính trị, sách giáo khoa và sách khoa học kỹ thuật)
Authors: Trần, Văn Hải (chủ biên)
Keywords: Xuất bản;Biên tập;Sách
Issue Date: 2000
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Cuốn sách đề cập các vấn đề về phân loại sách trong công tác biên tập xuất bản; Biên tập sách lý luận, chính trị; Biên tập sách giáo khoa, sách khoa học kỹ thuật; Khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ biên tập các nhà xuất bản.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/79
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bien tap cac loai sach chuyen nganh T1.pdf20.41 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.