Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7886
Title: Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Viện Lịch sử quân sự Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Ngọc Tùng
Advisor: Doãn, Thị Chín
Keywords: Học tập;Phong cách Hồ Chí Minh;Cán bộ;Đảng viên;Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận giải làm rõ một số vấn đề cơ bản về phong cách Hồ Chí Minh và học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Viện Lịch sử quân sự Việt Nam; Khảo sát, đánh giá thực trạng học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Viện Lịch sử quân sự Việt Namnhững năm vừa qua; Đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, phát huy những mặt mạnh trong học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Viện Lịch sử quân sự Việt Nam hiện nay.
Description: 142tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7886
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Ngoc Tung.pdf1.97 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.