Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7882
Title: Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Dương, Thị Việt Anh
Advisor: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Cán bộ chủ chốt;Cấp xã;Hà Nội
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa các khái niệm có liên quan: Quan niệm, vị trí, vai trò đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã; Nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã; Những nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã....; Phân tích thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Ứng Hòa, nêu ra những kết quả đã đạt được và những hạn chế cần khắc phục, đồng thời phân tích các nguyên nhân dẫn đến hạn chế đó và một số kinh nghiệm thu nhận được; Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.
Description: 98tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7882
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duong Thi Viet Anh.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.