Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7864
Title: Việc làm để giảm nghèo bền vững ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Phạm, Thị Thu Giang
Advisor: Lưu, Văn An
Keywords: Việc làm;Giảm nghèo bền vững;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa làm rõ một số vấn đề lý luận về việc làm, giảm nghèo bền vững và việc làm để giảm nghèo bền vững ở cấp tỉnh; Khảo sát thực trạng vấn đề việc làm để giảm nghèo bền vững ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2017; Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu nhằm tăng thêm việc làm để giảm nghèo bền vững ở Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Description: 110tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7864
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thi Thu Giang.pdf1.47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.