Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7862
Title: Dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay
Authors: Nguyễn, Thế Viễn
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Dịch vụ;Nông nghiệp;Hưng Yên
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp ở một số địa phương, từ đó rút ra bài học đối với tỉnh Hưng Yên. Khảo sát, đánh giá thực trạng dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua. Chỉ ra nguyên nhân và những vấn đề đặt ra từ thực trạng dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên cần giải quyết. Đề xuất các quan điểm và giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên thời gian 2025.
Description: 132tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7862
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen The Vien.pdf1.98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.