Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7861
Title: Việc làm cho nông dân sau thu hồi đất ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
Authors: Nguyễn, Huy Toàn
Advisor: Nguyễn, Thị Kim Thu
Keywords: Việc làm;Nông dân;Thu hồi đất;Vĩnh Phúc
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về việc làm cho người nông dân bị thu hồi đất; Phân tích, đánh giá thực trạng việc làm của người nông dân bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 - 2017, tìm ra những thành tựu, hạn chế, bất cập trong tạo và giải quyết việc làm cho người nông dân bị thu hồi đất và nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, bất cập đó; Đề xuất và luận giải một số giải pháp chủ yếu nhằm tạo việc làm và giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất ở tỉnh Vĩnh Phúc thời gian tới.
Description: 118tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7861
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Huy Toan.pdf1.98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.