Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7860
Title: Chuyển dịch việc làm ở vùng nông thôn tỉnh Sóc Trăng trong điều kiện biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn, Hoàng Anh
Advisor: Đồng, Văn Phường
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;Việc làm;Nông thôn;Biến đổi khí hậu;Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ thực trạng biến đổi khí hậu và những vấn đề việc làm ở nông thôn tỉnh Sóc Trăng hiện nay; Làm rõ thực trạng chuyển dịch việc làm ở nông thôn tỉnh Sóc Trăng trong bối cảnh kính hậu biến đổi trong những năm gần đây và những vấn đề đặt ra; Đề xuất với Tỉnh các giải pháp ứng phó và các giải pháp chuyển dịch việc làm ở vùng nông thôn.
Description: 114tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7860
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Hoang Anh.pdf1.72 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.