Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7858
Title: Chất lượng giáo dục nghị quyết Đảng cho cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Vũ, Tiến Đạt
Advisor: Hoàng, Quốc Bảo
Keywords: Chất lượng;Giáo dục;Nghị quyết;Đảng viên;Đảng bộ khối;Hà Nội
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng giáo dục nghị quyết đảng cho cán bộ, đảng viên; Khảo sát, đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra trong giáo dục nghị quyết Đảng cho cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Đề xuất quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghị quyết Đảng cho cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội hiện nay.
Description: 129tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7858
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Tien Dat.pdf2.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.