Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7857
Title: Vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay
Authors: Đặng, Văn Tiến
Advisor: Lưu, Văn Quảng
Keywords: Báo chí;Phòng chống tham nhũng;Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về sự tham gia của báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng; Đánh giá thực trạng sự tham gia của báo chí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay; Đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam trong thời gian tới.
Description: 107tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7857
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dang Van Tien.pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.