Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7856
Title: Một số vấn đề về nội dung phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới
Authors: Trương, Ngọc Nam
Keywords: Phương thức;Nội dung;Đảng cầm quyền;Đổi mới;Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Lý luận chính trị
Abstract: Cuốn sách bao gồm các báo cáo chuyên đề của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước về nội dung phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới với nội dung: làm rõ những vấn đề cơ bản về Đảng CSVN cầm quyền trong điều kiện một đẳng duy nhất cầm quyền; Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nội dung phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; Giải pháp đổi mới nội dung phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Description: 398tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7856
ISBN: 9786049623332
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.