Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7852
Title: Giáo trình quản lý an sinh xã hội
Authors: Vũ, Thị Thu Quyên
Keywords: Giáo trình;An sinh xã hội;Quản lí
Issue Date: 2020
Publisher: Thông tin và Truyền thông
Abstract: Giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và vai trò của an sinh xã hội; nguyên tắc, nội dung, phương pháp quản lý; tổ chức thực hiện về an sinh xã hội ở Việt Nam.
Description: 313tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7852
ISBN: 9786048044435
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
173. giáo trình quản lý an sinh xã hội.pdf7.96 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.